РЕГЛАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ
при ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
(зі змінами, що набрали чинності з 1 листопада 2020 року)

РЕКОМЕНДОВАНЕ АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, РЕКОМЕНДОВАНЕ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖНИМ СУДОМ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ

«Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв'язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом».

Сторони можуть також вказати матеріальне право, яким регулюватиметься їхній договір, визначити кількість арбітрів (один чи три), місце проведення та мову арбітражного розгляду.

Можуть бути використані такі положення:

«Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право _______».

/країни/


«Арбітражний суд складається з ___________________________».

/одноособового (або трьох) арбітра (арбітрів)/


«Місцем проведення засідання Арбітражного суду є ___________».

/місто/


«Мовою /мовами/ арбітражного розгляду є __________________».

/українська, російська або інша/
Додаток № 1 до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВIЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ

1. Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності.

2. До Міжнародного комерційного арбітражного суду можуть за угодою сторін передаватися на вирішення:

 • спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном, а також:
 • спори підприємств з іноземними інвестиціями i міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права України.

Зовнішньоекономічні відносини, спори з яких можуть бути передані на вирішення Міжнародного комерційного арбітражного суду, стосуються, зокрема, відносин купівлі-продажу (поставки) товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами та/чи послугами, перевезення вантажів i пасажирів, торгового представництва i посередництва, оренди (лізингу), науково-технічного обміну, обміну іншими наслідками творчої діяльності, спорудження промислових та інших об'єктів, ліцензійних операцій, інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного підприємництва та інших форм промислової i підприємницької кооперації.

3. Міжнародний комерційний арбітражний суд приймає до свого розгляду також спори, віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних договорів України.

4. Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду виконуються сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в рішенні не зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до закону i міжнародних договорів.

5. По справах, що підлягають розгляду в Міжнародному комерційному арбітражному суді, голова суду може на прохання сторони встановити розмір i форму забезпечення вимоги.

6. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України має печатку із своїм найменуванням українською й англійською мовами та зображенням меча i терезів правосуддя.
РЕГЛАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ
ПРИ ТОРГОВОПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ

Затверджений Рішенням Президії Торгово-промислової палати України №25(6) від 27 липня 2017 року, зі змінами, внесеними Рішенням Президії Торгово-промислової палати України № 2 (2) від 17 вересня 2020 року
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД ПРИ ТОРГОВОПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ

1. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (надалі – МКАС) є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж».

2. Місцезнаходженням МКАС є м. Київ, Україна.


СТАТТЯ 2. ЗАСТОСУВАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
1. Арбітражний розгляд справ у МКАС здійснюється відповідно до Регламенту МКАС. Регламент МКАС затверджується Президією Торгово-промислової палати України за поданням Президії МКАС.

2. Якщо сторони домовилися про передачу спору до МКАС, вони ipso facto вважаються такими, що погодилися письмово на застосування Регламенту МКАС.

3. У всіх випадках, коли сторони домовилися про розгляд спору відповідно до цього Регламенту, але не зазначили арбітражну установу або неточно/неповно зазначили найменування МКАС, вважається, що сторони погодилися на передачу спору на розгляд МКАС.

4. З усіх питань, прямо не врегульованих цим Регламентом, МКАС, склад Арбітражного суду, сторони, треті особи, а також інші особи, які беруть участь в арбітражному розгляді (доповідач, експерти, перекладачі, свідки), повинні діяти сумлінно, у дусі його положень та докладати усіх розумних зусиль задля забезпечення справедливого, швидкого та економного завершення арбітражного розгляду і можливості виконання арбітражного рішення.
СТАТТЯ 3. СПОРИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД ДО МКАС
1. До МКАС за угодою сторін можуть передаватися:

 • спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків між юридичними особами, у тому числі особами публічного права, та/або фізичними особами, якщо за кордоном на момент укладення арбітражної угоди знаходиться місцезнаходження/постійне місце проживання хоча б однієї зі сторін або місце виконання значної частини зобов'язання, або місце, з яким найбільш тісно пов'язаний предмет спору; чи місце арбітражу знаходиться за межами держави місця знаходження/ постійного місця проживання хоча б однієї із сторін;
 • спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їхніми учасниками, а так само їхні спори з іншими суб'єктами права України.

До компетенції МКАС відносяться, зокрема:

 • спори, які випливають з відносин комерційного характеру, включаючи наступні угоди і не обмежуючись ними: купівля-продаж (поставка) товарів, виконання робіт, надання послуг, обмін товарами та/або послугами, перевезення вантажів та пасажирів, торгове представництво і посередництво, оренда (лізинг), науково-технічний обмін, обмін іншими результатами творчої діяльності, будівництво промислових та інших об'єктів, ліцензійні операції, інвестиції, кредитно-розрахункові операції, страхування, спільне підприємництво та інші форми промислової і підприємницької кооперації, концесії; у тому числі з відносин щодо здійснення та захисту права власності або іншого речового права, включаючи майнові права інтелектуальної власності; з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою і її учасником (засновником, акціонером, членом), а також угод щодо акцій, паїв, інших корпоративних прав або цінних паперів.

2. МКАС приймає до розгляду також спори, які підлягають його юрисдикції в силу міжнародних договорів України.


СТАТТЯ 4. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ СПОРУ НА РОЗГЛЯД ДО МКАС
1. МКАС приймає до свого розгляду спори за наявності письмової угоди (домовленості) між сторонами про передачу йому усіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між сторонами у зв'язку із будь-якими конкретними правовідносинами незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні.

Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у вигляді окремої угоди. Арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною у письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, електронними повідомленнями, якщо інформація, яка міститься у них, доступна для подальшого використання, повідомленнями по телетайпу, телеграфу, факсу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, а також шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, у яких одна із сторін стверджує про наявність арбітражної угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання у договорі на документ, який містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою за умови, що договір укладено у письмовій формі і це посилання є таким, що робить згадане застереження частиною договору.

Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору на вирішення до МКАС та/або сумніви щодо її дійсності, чинності та виконуваності повинні тлумачитися на користь її дійсності, чинності та виконуваності.

Арбітражне застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, яка не залежить від інших умов договору. Винесення рішення складом Арбітражного суду про недійсність договору не тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження.

2. Питання про наявність правових підстав для пред'явлення позову до МКАС вирішує Голова МКАС при прийнятті справи до провадження.
СТАТТЯ 5. ЗАЯВА ПРО ВІДСУТНІСТЬ У МКАС КОМПЕТЕНЦІЇ
1. Питання про компетенцію МКАС у конкретній справі вирішується складом Арбітражного суду, який розглядає спір.

2. Заява про відсутність у МКАС компетенції може бути зроблена не пізніше подання заперечень щодо позову. Призначення стороною арбітра або її участь у призначенні арбітра не позбавляє сторону права зробити таку заяву.

Заява про те, що МКАС перевищує межі своєї компетенції, повинна бути зроблена відразу ж як тільки питання, яке, на думку сторони, виходить за ці межі, буде поставлене у ході арбітражного розгляду.

Склад Арбітражного суду може у будь-якому з цих випадків прийняти до розгляду заяву, зроблену пізніше, якщо визнає затримку виправданою.

3. Розглядаючи заяву про відсутність компетенції, у тому числі таку, яка ґрунтується на недійсності арбітражної угоди або неможливості її виконання, або втрати нею чинності, склад Арбітражного суду аналізує і оцінює положення арбітражної угоди з урахуванням поданих сторонами доказів.

4. Склад Арбітражного суду має право винести постанову щодо заяви, зазначеної у частині другій цієї статті, або як з питання попереднього характеру, або у рішенні щодо суті спору.

5. Якщо склад Арбітражного суду винесе постанову про наявність компетенції МКАС як з питання попереднього характеру, будь-яка сторона може протягом 30 днів після отримання цієї постанови оскаржити її шляхом звернення із заявою про її скасування до Київського апеляційного суду, рішення якого з цього питання не підлягає оскарженню. Таке звернення не є перешкодою для продовження розгляду складом Арбітражного суду та винесення рішення щодо суті спору
РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ МКАС
СТАТТЯ 6. АРБІТРИ
1. Розгляд справ у МКАС здійснюється арбітрами, які призначаються в порядку, передбаченому цим Регламентом.

2. Президія Торгово-промислової палати України за поданням Президії МКАС затверджує Рекомендаційний список арбітрів МКАС строком на 5 років, до якого можуть бути включені як громадяни України, так і громадяни інших держав та особи без громадянства, які володіють необхідними спеціальними знаннями у галузі вирішення спорів, віднесених до компетенції МКАС, і відповідають високим морально-етичним вимогам.

У Рекомендаційному списку арбітрів зазначаються ім'я та прізвище арбітра, його громадянство, освіта, науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи, спеціальність або спеціалізація, знання іноземних мов, а також інші відомості за рішенням Президії МКАС.

Якщо після закінчення п'ятирічного строку не був затверджений новий Рекомендаційний список арбітрів, раніше затверджений Рекомендаційний список арбітрів продовжує діяти до затвердження нового Рекомендаційного списку арбітрів.

Включення до Рекомендаційного списку арбітрів однієї і тієї ж особи можливе будь-яку кількість разів.


СТАТТЯ 7. ПРЕЗИДІЯ МКАС
1. До складу Президії МКАС входять за посадою Голова МКАС та його заступники, а також сім членів, які призначаються Президією Торговопромислової палати України за поданням Голови МКАС, строком на 5 років із числа осіб, включених до Рекомендаційного списку арбітрів МКАС.

Якщо після закінчення зазначеного строку не було здійснене нове призначення членів Президії, раніше призначені члени Президії продовжують виконувати свої функції до такого призначення.

2. Головою Президії МКАС є Голова МКАС.

У разі неможливості виконання Головою Президії МКАС своїх функцій, їх виконує один із заступників Голови МКАС за його призначенням.

3. Функції секретаря Президії МКАС виконує Генеральний секретар МКАС, який бере участь у засіданнях Президії МКАС з правом дорадчого голосу.

4. Президія МКАС:

 1. виконує функції, віднесені до її компетенції цим Регламентом;
 2. аналізує та узагальнює арбітражну практику, у тому числі щодо застосування Регламенту МКАС;
 3. подає на затвердження Президії Торгово-промислової палати України Регламент МКАС та пропозиції щодо його зміни/доповнення;
 4. подає на затвердження Президії Торгово-промислової палати України Рекомендаційний список арбітрів МКАС та пропозиції щодо його зміни/доповнення;
 5. розглядає питання поширення інформації про діяльність МКАС та розвитку міжнародних зв'язків; 6) розглядає інші питання діяльності МКАС.

5. Президія МКАС на строк своїх повноважень може утворювати консультативно-дорадчі органи, затверджувати Положення про них та їхній персональний склад.

6. Шість членів Президії МКАС складають кворум. Рішення Президії МКАС приймаються простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос Голови Президії МКАС є вирішальним.

Рішення Президії МКАС оформлюються протоколом, який підписується Головою Президії МКАС та секретарем Президії МКАС.

7. У невідкладних випадках рішення Президії МКАС можуть прийматися шляхом опитування її членів із використанням електронних та інших засобів зв'язку, що дозволяють фіксувати результат опитування у протоколі.

8. Члени Президії МКАС утримуються від участі в обговоренні і прийнятті Президією МКАС рішень з питань, що стосуються арбітражних розглядів, в яких вони беруть або брали участь.

9. Президія МКАС може передати окремі свої функції Голові МКАС.
СТАТТЯ 8. ГОЛОВА МКАС ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКИ
1. Голова МКАС та його заступники призначаються Президією Торгово-промислової палати України за поданням Президії МКАС строком на 5 років із числа осіб, включених до Рекомендаційного списку арбітрів МКАС.

Якщо після закінчення зазначеного строку не було здійснене нове призначення Голови МКАС та його заступників, раніше призначені Голова МКАС та його заступники продовжують виконувати функції до такого призначення.

2. Голова МКАС організовує діяльність МКАС, виконує функції, передбачені цим Регламентом, представляє МКАС у його відносинах в Україні та за кордоном.

3. Функції заступників Голови МКАС визначаються Головою МКАС. У разі відсутності Голови МКАС його функції виконує один із заступників за призначенням Голови МКАС.


СТАТТЯ 9. СЕКРЕТАРІАТ МКАС
1. Секретаріат МКАС виконує функції щодо забезпечення діяльності МКАС відповідно до цього Регламенту. Все листування зі сторонами у справі здійснюється через секретаріат.

Секретаріат очолює Генеральний секретар, який організовує діловодство і виконує інші передбачені Регламентом функції.

2. Генеральний секретар має двох заступників. У разі відсутності Генерального секретаря його функції виконує один із заступників за призначенням Голови МКАС.

3. Генеральний секретар МКАС призначається Президентом Торгово-промислової палати України за поданням Голови МКАС. Генеральним секретарем призначається особа, яка має вищу юридичну освіту.

4. Працівники секретаріату МКАС призначаються Президентом Торгово-промислової палати України за поданням Голови МКАС.

5. Секретаріат МКАС при здійсненні покладених на нього функцій керується цим Регламентом і підпорядковується Голові МКАС.
СТАТТЯ 10. ДОПОВІДАЧІ
1. У будь-якій справі, що розглядається МКАС, на прохання голови складу Арбітражного суду або одноособового арбітра Голова МКАС може призначити доповідача зі Списку доповідачів, який затверджується Президією МКАС.

До Списку доповідачів включаються особи, які мають необхідні знання та практичні навички у сфері ведення арбітражного розгляду.

2. Доповідач присутній на усному слуханні справи та на закритих нарадах складу Арбітражного суду, а також виконує відповідні доручення голови складу Арбітражного суду або одноособового арбітра, які стосуються арбітражного розгляду.

3. Протягом усього арбітражного розгляду доповідач повинен зберігати неупередженість, незалежність і виконувати свої функції чесно і сумлінно. Він не може бути представником будь-якої зі сторін. Доповідач не має права інформувати чи консультувати жодну зі сторін з приводу спору між сторонами або результату арбітражного розгляду, а також розголошувати відомості про обговорення на закритих нарадах складу Арбітражного суду.

4. Доповідач не бере участі в прийнятті складом Арбітражного суду рішення у справі.

5. За виконання функцій доповідача виплачується винагорода із суми арбітражного збору.
РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ. СТРОКИ.
СТАТТЯ 11. ПОДАННЯ ТА НАДСИЛАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ХОДІ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. Усі документи, що стосуються порушення провадження та здійснення арбітражного розгляду, повинні подаватися сторонами до секретаріату МКАС або під час усного слухання справи складу Арбітражного суду у кількості не менше трьох примірників (з відповідним збільшенням кількості примірників у разі участі у спорі кількох позивачів, відповідачів або третіх осіб).

Також, всі зазначені вище документи повинні надаватися сторонами до секретаріату МКАС у електронній формі.

2. Усі документи, що подаються однією із сторін до секретаріату МКАС або під час усного слухання справи складу Арбітражного суду, повинні бути передані іншій стороні.

Сторонам також повинні бути передані висновки експертів та інші документи, що мають доказове значення, на яких може ґрунтуватися арбітражне рішення.

3. Своєчасне надсилання сторонам усіх документів у справі забезпечується секретаріатом МКАС.

Секретаріат МКАС здійснює листування у справі і надсилає документи на адресу сторони або за її розпорядженням на адресу її представника. Документи, надіслані та вручені представнику сторони, вважаються надісланими та врученими самій стороні.

Сторони зобов'язані негайно повідомляти в секретаріат МКАС про зміну раніше вказаних адрес.

4. Позовна заява, відзив на позов, додатково надані сторонами документи, повістка, арбітражне рішення, постанова і ухвала надсилаються стороні рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або вручаються у секретаріаті МКАС її повноважному представнику особисто під розписку.

Крім паперової форми, ці документи можуть бути надіслані стороні електронною поштою на адресу/адреси, які сторона повідомила МКАС. Інші документи та повідомлення можуть надсилатися звичайним листом, шляхом факсимільної передачі, телеграмою, електронною поштою або іншими засобами зв'язку, що підтверджують факт відправлення, або вручатися особисто під розписку.

5. Будь-яке письмове повідомлення вважається отриманим, якщо воно вручене стороні (її повноважному представнику) в секретаріаті МКАС особисто або доставлене на її комерційне підприємство, за її постійним місцем проживання (місцезнаходженням) або поштовою адресою. Якщо останні не можуть бути встановлені шляхом розумного наведення довідок, письмове повідомлення вважається отриманим стороною, якщо воно надіслане за останнім відомим місцезнаходженням комерційного підприємства, постійним місцем проживання або поштовою адресою рекомендованим листом або будь-яким іншим способом, що передбачає реєстрацію спроби доставки цього повідомлення. Також письмове повідомлення вважається отриманим, якщо особа не з'явилася за отриманням повідомлення або відмовилася від його отримання. Письмове повідомлення вважається отриманим стороною в день такої доставки або фіксації спроби доставки.

6. Письмове повідомлення, надіслане стороні за допомогою електронних засобів зв'язку, буде вважатися таким, що отримане нею в день його відправлення (час визначається посиланням на часовий пояс одержувача).

СТАТТЯ 12. СТРОКИ
1. Строки, передбачені цим Регламентом, розпочинають свій перебіг з дня, наступного після дати, коли повідомлення вважається отриманим стороною (її представником) відповідно до частини п'ятої статті 11 цього Регламенту.

Якщо в країні проживання або місцезнаходження одержувача повідомлення цей день є офіційним неробочим днем, то строк починає обчислюватися з наступного робочого дня.

2. Якщо в країні проживання або місцезнаходження одержувача повідомлення останній день відповідного строку є офіційним неробочим днем, перебіг строку подовжується до першого наступного за ним робочого дня.

3. Для цілей обчислення дотримання строків на вчинення процесуальних дій будь-яке повідомлення сторони розглядається як відправлене нею в строк, якщо воно було передане відповідно до частин першої і другої цієї статті до закінчення відповідного строку або в день його спливу.

4. Генеральний секретар МКАС (до формування складу Арбітражного суду) або склад Арбітражного суду у разі потреби може продовжити строки для здійснення тих чи інших процесуальних дій, встановлених цим Регламентом.

РОЗДІЛ ІV. ПОЧАТОК АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
СТАТТЯ 13. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ
1. Сторона, яка бажає розпочати арбітражний розгляд, подає до МКАС позовну заяву.

2. Датою подання позовної заяви вважається дата її вручення МКАС, при відправці позовної заяви поштою – дата штемпеля поштового відомства місця відправлення на конверті, при експрес-доставці – дата накладної.

3. Позов може бути поданий кількома позивачами або до кількох відповідачів.

СТАТТЯ 14. ЗМІСТ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ
1. Позовна заява повинна містити:

 1. дату;
 2. повне найменування сторін, їх місцезнаходження (місце проживання), поштові адреси (мовою країни адресата чи англійською мовою), номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, банківські реквізити позивача;
 3. відомості про представника позивача, якщо такий є, його поштову адресу (мовою країни адресата чи англійською мовою), номер телефону, факсу, адресу електронної пошти;
 4. ціну позову;
 5. обґрунтування компетенції МКАС;
 6. підтвердження вжиття заходів з метою дотримання процедур доарбітражного врегулювання спору, якщо ці процедури передбачені арбітражною угодою;
 7. пропозиції щодо застосовуваних норм права і мови арбітражного розгляду, якщо вони не визначені в арбітражній угоді;
 8. вимоги позивача і фактичні обставини, на яких вони ґрунтуються;
 9. зазначення доказів, які підтверджують позов;
 10. обґрунтування позовних вимог з урахуванням застосовуваних норм права;
 11. розрахунок суми кожної вимоги;
 12. перелік документів та інших матеріалів, що додаються до позовної заяви.

2. Якщо це випливає з угоди сторін, до позовної заяви включаються відомості стосовно формування складу Арбітражного суду, зокрема про призначеного позивачем або погодженого сторонами одноособового арбітра.

3. До позовної заяви додаються:

 1. копії позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача/відповідачів і складу Арбітражного суду у кількості примірників відповідно до частини першої статті 11 цього Регламенту;
 2. належним чином завірені документи, що підтверджують викладені у позові обставини, а також правовий статус позивача;
 3. доказ сплати реєстраційного збору.

4. Позовна заява підписується повноважною особою з документальним підтвердженням її повноважень.

5. Позивач може послатися у позовній заяві на документи чи інші докази, які він надасть МКАС у подальшому.

СТАТТЯ 15. ЦІНА ПОЗОВУ
1. Ціна позову визначається:

 1. у позовах про стягнення грошей – стягуваною сумою, а при стягненні процентів, що продовжують нараховуватися, – сумою, обчисленою на дату подання позову;
 2. у позовах про витребування майна – вартістю цього майна;
 3. у позовах про визнання або перетворення правовідношення – вартістю предмета правовідношення на дату подання позову;
 4. у позовах про певну дію або бездіяльність – на основі наявних даних про майнові інтереси позивача.

2. У позовах, що складаються з кількох вимог, ціна позову визначається загальною сумою усіх вимог.

3. Позивач зобов'язаний зазначити у позовній заяві ціну позову також у тому разі, коли його позовні вимоги або їх частина мають негрошовий характер.

4. У ціну позову не включаються вимоги про відшкодування арбітражного збору та витрат, а також витрат сторін, пов'язаних з їх участю в арбітражному розгляді.

5. Якщо позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову, Голова МКАС або склад Арбітражного суду за власною ініціативою або на вимогу відповідача визначає ціну позову на основі наявних даних.


СТАТТЯ 16. АРБІТРАЖНІ ЗБОРИ ТА ВИТРАТИ
1. При поданні позовної заяви до МКАС позивач зобов'язаний сплатити реєстраційний збір. До сплати реєстраційного збору позов не вважається поданим. Сплачений реєстраційний збір поверненню не підлягає.

2. По кожній прийнятій до провадження у МКАС справі позивач зобов'язаний сплатити арбітражний збір, до суми якого зараховується сплачений позивачем реєстраційний збір. До сплати арбітражного збору в повному обсязі справа залишається без руху.

3. Розмір реєстраційного та арбітражного зборів, порядок обчислення, сплати та розподілу арбітражного збору між сторонами, а також порядок покриття інших витрат, пов'язаних з арбітражним розглядом, встановлюються Положенням про арбітражні збори та витрати, яке є невід'ємною частиною цього Регламенту в якості додатка до нього.

4. Порушення порядку та строку сплати арбітражного збору і відшкодування витрат МКАС може бути підставою для припинення арбітражного розгляду. Постанова про припинення арбітражного розгляду у справі в таких випадках виноситься Головою МКАС.
СТАТТЯ 17. УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ
1. Якщо позов подано без дотримання вимог, передбачених частиною першою статті 11, статтею 14, а також частиною першої статті 16 цього Регламенту, Генеральний секретар МКАС пропонує позивачеві усунути виявлені недоліки в установлений ним строк, який, як правило, не перевищує одного місяця з дня отримання пропозиції.

2. Якщо позовна заява містить вимоги, які випливають з кількох договорів, вона приймається до розгляду тільки за наявності арбітражної угоди, яка охоплює ці вимоги, і за умови, що виконання зобов'язань за цими договорами не можна виділити в окремі позови.

В іншому випадку Генеральний секретар МКАС пропонує позивачу роз'єднати позовні вимоги і пред'явити окремі позови по кожному з договорів.

3. До усунення недоліків позовні матеріали залишаються без руху, а при невиконанні позивачем пропозиції МКАС в установлений строк арбітражний розгляд припиняється Головою МКАС.
СТАТТЯ 18. ПРИЙНЯТТЯ СПРАВИ ДО ПРОВАДЖЕННЯ
1. Провадження у справі порушується постановою Голови МКАС про прийняття справи до провадження за фактом пред'явлення до МКАС належним чином оформленої позовної заяви та документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору відповідно до Положення про арбітражні збори та витрати.

2. У постанові Голова МКАС встановлює суму арбітражного збору та пропонує позивачеві сплатити її на рахунок Торгово-промислової палати України, а також, у разі потреби, надати додаткові документи протягом 30 днів з дня отримання постанови.

Невиконання позивачем пропозиції про сплату арбітражного збору є підставою для припинення арбітражного розгляду.

3. Якщо позивач при поданні позову не повідомив МКАС ім'я та прізвище призначеного ним арбітра або погодженого з відповідачем одноособового арбітра, Голова МКАС пропонує позивачеві у вказаний в частині другій цієї статті строк, залежно від умов арбітражної угоди, повідомити МКАС ім'я та прізвище призначеного ним арбітра або надати докази вжиття заходів щодо погодження із відповідачем кандидатури одноособового арбітра.

4. Якщо очевидно, що розгляд пред'явленого позову не належить до компетенції МКАС, Генеральний секретар протягом 10 днів повертає позовні матеріали позивачу із зазначенням причини повернення.

5. Якщо позивач наполягає на прийнятті позову до провадження МКАС і направленні відповідачу позовних матеріалів, посилаючись на наявність домовленості сторін про компетенцію МКАС, Голова МКАС може, не вирішуючи наперед питання про допустимість заперечень щодо існування, дійсності або обсягу арбітражної угоди, прийняти справу до провадження МКАС. У такому разі питання про юрисдикцію МКАС остаточно вирішується складом Арбітражного суду.

6. Генеральний секретар МКАС не пізніше 10 днів після винесення постанови про прийняття справи до провадження надсилає її позивачу.

Одночасно позивачеві надсилаються Регламент та Рекомендаційний список арбітрів.

СТАТТЯ 19. НАДСИЛАННЯ ПОЗОВНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДАЧУ
1. Протягом 10 днів після повної сплати позивачем арбітражного збору Генеральний секретар МКАС надсилає відповідачу копії позовних матеріалів, Регламент та Рекомендаційний список арбітрів.

2. Одночасно Генеральний секретар МКАС пропонує відповідачу в 30-денний строк з дня отримання ним позовних матеріалів та документів МКАС повідомити МКАС, залежно від умов арбітражної угоди, ім'я та прізвище призначеного ним (або погодженого з позивачем одноособового) арбітра, а також надати свої письмові пояснення (відзив на позовну заяву) та усі документи, що підтверджують заперечення проти позову.

3. На прохання відповідача Генеральний секретар МКАС може продовжити строк надання відзиву та додаткових документів, але не більше ніж на один місяць.


СТАТТЯ 20. ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
1. Відзив відповідача на позовну заяву повинен містити:

 1. дату;
 2. повне найменування відповідача, його місцезнаходження (місце проживання), поштову адресу (мовою країни адресата або англійською мовою), номер телефону, факсу, адресу електронної пошти;
 3. відомості про представника відповідача, якщо такий є, його поштову адресу (мовою країни адресата або англійською мовою), номер телефону, факсу, адресу електронної пошти;
 4. пропозиції щодо застосовуваних норм права і мови арбітражного розгляду, якщо вони не визначені в арбітражній угоді;
 5. заяву відповідача про визнання або заперечення проти позовних вимог;
 6. виклад фактичних обставин, на яких ґрунтується позиція відповідача;
 7. докази, які підтверджують ці обставини;
 8. обґрунтування позиції відповідача з урахуванням застосовуваних норм права;
 9. перелік документів та інших матеріалів, що додаються до відзиву на позовну заяву.

До відзиву мають бути додані належним чином завірені документи, що підтверджують викладені у відзиві обставини, а також правовий статус відповідача.

Відповідач може представити також інші документи або інформацію, які він вважає доцільними або які можуть сприяти ефективному розгляду спору.

2. Відзив на позовну заяву підписується повноважною особою з документальним підтвердженням її повноважень.

3. Відзив подається до секретаріату МКАС у кількості примірників відповідно до частини першої статті 11 цього Регламенту.
СТАТТЯ 21. ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ ТА ВИМОГА З МЕТОЮ ЗАРАХУВАННЯ
1. У строк, зазначений в частині другій статті 19 цього Регламенту, відповідач має право пред'явити зустрічний позов або заявити вимогу з метою зарахування, якщо вони охоплюються:

 • однією арбітражною угодою нарівні з вимогами за первісним позовом; або
 • іншою арбітражною угодою, що передбачає передачу спорів до МКАС і є сумісною з першою арбітражною угодою за своїм змістом, а також якщо такий зустрічний позов або вимога пов'язані з первісним позовом у матеріально-правовому відношенні.

2. До зустрічного позову, який має бути взаємопов'язаним із первісним, пред'являються ті ж вимоги, що і до первісного позову.

Зустрічна позовна заява повинна відповідати вимогам статті 14 цього Регламенту.

3. Якщо внаслідок невиправданої затримки відповідачем пред'явлення зустрічного позову або вимоги з метою зарахування арбітражний розгляд затягується, на відповідача за рішенням складу Арбітражного суду може бути покладене відшкодування додаткових витрат МКАС та витрат іншої сторони.

Склад Арбітражного суду може залишити без розгляду пред'явлений зустрічний позов або вимогу з метою зарахування з огляду на затримку вирішення спору.

СТАТТЯ 22. УЧАСТЬ ТРЕТІХ ОСІБ
1. Залучення до арбітражного розгляду третьої особи, а також вступ у арбітражний розгляд третьої особи допускається за умови, якщо:

 • усі сторони та третя особа пов'язані арбітражною угодою; або
 • усі сторони та третя особа висловили згоду на проведення арбітражного розгляду за участю такої третьої особи у строк не більше 15 днів з дати отримання клопотання, якщо Генеральним секретарем МКАС або складом Арбітражного суду не встановлений з урахуванням конкретних обставин більш тривалий строк.
2. Клопотання про залучення третьої особи або клопотання про вступ у арбітражний розгляд третьої особи має бути заявлене до закінчення строку подання відзиву на позовну заяву. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений Генеральним секретарем МКАС, а після сформування складу Арбітражного суду – його головою або одноособовим арбітром.

СТАТТЯ 23. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
1. У разі припинення діяльності юридичної особи, заміни кредитора або боржника у зобов'язанні, смерті або оголошення фізичної особи померлою або безвісно відсутньою, а також в інших випадках заміни особи у правовідносинах, за якими виник спір, Голова МКАС (до сформування складу Арбітражного суду) або склад Арбітражного суду за письмовим клопотанням сторони та/ або правонаступника з урахуванням змісту арбітражної угоди та усіх обставин справи може залучити до участі у справі правонаступника відповідної сторони.

Усі дії, здійснені в процесі арбітражного розгляду до вступу в нього правонаступника, обов'язкові для нього


СТАТТЯ 24. ВИТРЕБУВАННЯ ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПОЯСНЕНЬ
1. З метою попередньої підготовки справи до арбітражного розгляду Генеральний секретар МКАС може запросити у сторін додаткову інформацію щодо будь-яких поданих ними письмових заяв, а також витребувати додаткові документи.

2. У разі неотримання запитуваної інформації (зокрема, відомостей про місцезнаходження відповідача) або документів, відсутність яких перешкоджає подальшому арбітражному розгляду справи, Голова МКАС може припинити арбітражний розгляд.

РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ
СТАТТЯ 25. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ТА ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГИ
1. Голова МКАС, а після сформування складу Арбітражного суду – склад Арбітражного суду, за письмовим клопотанням будь-якої сторони, якщо визнає це прохання обґрунтованим, може встановити розмір та форму забезпечення вимоги (забезпечувальні заходи).

2. У клопотанні про забезпечувальні заходи повинні бути зазначені:

 1. дата;
 2. повні найменування сторін та їхніх представників, їхнє місцезнаходження (місце проживання), поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти;
 3. короткий виклад суті спору;
 4. вказівка на запитувані забезпечувальні заходи;
 5. обґрунтування необхідності вжиття запитуваних забезпечувальних заходів;
 6. перелік документів, що додаються.
Клопотання про забезпечувальний захід підписується уповноваженою особою.

3. Забезпечувальні заходи мають бути співрозмірними із заявленими вимогами і застосовуватися лише у тому випадку, коли заявник документально обґрунтував необхідність їхнього вжиття з урахуванням наявності зв'язку між конкретними заходами щодо забезпечення позову і змістом вимог, обставинами, на яких ґрунтується позовна заява, а також доказами, які подані на підтвердження заявленого клопотання.

4. Постанова про встановлення розміру та форми забезпечення вимоги є обов'язковою для сторін, виконується негайно і діє до винесення остаточного арбітражного рішення, якщо вона не була змінена або скасована раніше в порядку, передбаченому статтею 26 цього Регламенту


СТАТТЯ 26. ЗМІНА АБО СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
1. Голова МКАС (до сформування складу Арбітражного суду) або склад Арбітражного суду за мотивованою заявою будь-якої зі сторін або за власною ініціативою можуть змінити або скасувати вжиті забезпечувальні заходи з урахуванням обставин справи і поданих сторонами доказів.

2. Надання стороною, щодо якої вжито забезпечувальні заходи, альтернативного забезпечення шляхом внесення на депозитний рахунок Торгово-промислової палати України грошових коштів або надання банківської гарантії, поруки чи іншого фінансового забезпечення є підставою для зміни забезпечувальних заходів у строки, про які просить сторона, за рішенням Голови МКАС чи складу Арбітражного суду.

3. Голова МКАС (до сформування складу Арбітражного суду) або склад Арбітражного суду можуть вимагати від будь-якої сторони негайно розкрити інформацію про будь-яку істотну зміну обставин, на підставі яких забезпечувальний захід був запитаний або приписаний.

4. Склад Арбітражного суду не зв'язаний мотивами постанови про встановлення розміру та форми забезпечення, винесеної Головою МКАС.
СТАТТЯ 27. ЗУСТРІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Голова МКАС (до сформування складу Арбітражного суду) або склад Арбітражного суду, допускаючи забезпечення позову, за власною ініціативою або за клопотанням сторони можуть вимагати від сторони, в інтересах якої вжито забезпечувальні заходи, надати забезпечення відшкодування можливих для іншої сторони збитків (зустрічне забезпечення) шляхом внесення на депозитний рахунок Торгово-промислової палати України грошових коштів або надання банківської гарантії, поруки або іншого фінансового забезпечення, про що виноситься постанова.

2. Невиконання особою, яка заявила клопотання про забезпечувальні заходи, постанови про зустрічне забезпечення у строк, зазначений у постанові, може бути підставою для відмови у забезпеченні позову або скасування вже прийнятої постанови про вжиття забезпечувальних заходів.

СТАТТЯ 28. ВИТРАТИ ТА ЗБИТКИ
1. Сторона, яка заявляє клопотання про вжиття забезпечувальних заходів, несе відповідальність за будь-які витрати та збитки, заподіяні вжиттям цих заходів іншій стороні, якщо склад Арбітражного суду у подальшому визначить, що за даних обставин ці заходи не повинні були приписуватися або ця постанова не мала виноситися, у тому числі у разі відмови у задоволенні позовних вимог.

2. Відшкодування збитків, завданих вжиттям забезпечувальних заходів, здійснюється у першу чергу за рахунок зустрічного забезпечення.

3. Склад Арбітражного суду з урахуванням вимог обґрунтованості, розумності та справедливості може за заявою потерпілої сторони присудити відшкодування таких витрат та збитків при винесенні арбітражного рішення або постанови.
СТАТТЯ 29. ЗВЕРНЕННЯ СТОРОНИ ДО ДЕРЖАВНОГО СУДУ ЗА ВЖИТТЯМ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
1. У разі коли сторона звернулася до компетентного державного суду із заявою про вжиття заходів забезпечення поданого до МКАС позову, а також коли цим судом винесено ухвалу або інший процесуальний документ про вжиття таких заходів, сторона повинна без зволікання повідомити про це МКАС.

РОЗДІЛ VІ. СКЛАД АРБІТРАЖНОГО СУДУ
СТАТТЯ 30. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
1. Сторони можуть на свій розсуд визначити непарну кількість арбітрів, у тому числі одного. За відсутності домовленості сторін про кількість арбітрів призначаються три арбітри, якщо тільки Президія МКАС або за її дорученням Голова МКАС, беручи до уваги складність справи, ціну позову та інші обставини, не вирішить, що спір підлягає вирішенню одноособовим арбітром.

2. Арбітр чи арбітри, які розглядають справу, незалежно від їхньої кількості іменуються під час розгляду справи складом Арбітражного суду.


СТАТТЯ 31. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
1. Сторони можуть на власний розсуд погодити процедуру призначення арбітра чи арбітрів за умови дотримання положень цього Регламенту.

У разі відсутності такої угоди:
при арбітражі з трьома арбітрами кожна сторона призначає одного арбітра і два призначені таким чином арбітри призначають третього арбітра

 • голову складу Арбітражного суду у даній справі; якщо сторона не призначить арбітра протягом 30 днів після отримання повідомлення МКАС про це або якщо два арбітри протягом 30 днів з моменту їхнього призначення не домовляться про призначення третього арбітра, арбітр призначається Президентом Торгово-промислової палати України;
 • при арбітражі з одноособовим арбітром, якщо сторони спільно не призначили одноособового арбітра, він призначається Президентом Торгово-промислової палати України.
2. Якщо у спорі беруть участь кілька позивачів або кілька відповідачів, при колегіальному розгляді спору як позивачі, так і відповідачі повинні спільно призначити по одному арбітру. Якщо будь-яка зі сторін спільно не призначила арбітра в 30-денний строк після отримання повідомлення МКАС про це, він призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

3. Особа, яка приймає функції арбітра, у найкоротший строк заповнює та підписує заяву, форма якої затверджується Президією МКАС, із висловленням згоди прийняти та виконувати функції арбітра відповідно до Регламенту МКАС.

4. Якщо призначений стороною або двома арбітрами кандидат відмовився від прийняття функцій арбітра або протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення МКАС про його призначення не підписав заяву про прийняття функцій арбітра, секретаріат МКАС негайно пропонує цій стороні або арбітрам протягом 5 днів після отримання повідомлення про це призначити іншого арбітра. Якщо сторона або арбітри не скористаються цією можливістю, арбітр призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

5. Президент Торгово-промислової палати України призначає арбітра в найкоротший можливий строк.

При призначенні арбітра Президентом Торгово-промислової палати України враховуються будь-які вимоги, що висуваються до кваліфікації арбітра угодою сторін, і такі міркування, які можуть забезпечити призначення незалежного та неупередженого арбітра. При призначенні одноособового арбітра чи голови складу Арбітражного суду береться до уваги також бажаність призначення арбітром особи іншого громадянства, ніж громадянство, до якого належать сторони.

Постанова Президента Торгово-промислової палати України про призначення арбітра є остаточною і оскарженню не підлягає.

6. Жодна особа не може бути позбавлена права виступати арбітром через її громадянство, якщо сторони не домовилися про інше.

7. Відносини арбітрів з ТПП України визначаються відповідним законодавством про арбітраж. Трудові або цивільно-правові договори у зв'язку із здійсненням ними своїх функцій не укладаються.
СТАТТЯ 32. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ АРБІТРІВ
1. Протягом усього арбітражного розгляду арбітри повинні зберігати неупередженість, незалежність та виконувати свої функції чесно і сумлінно. Вони не є представниками сторін. Арбітр не має права консультувати жодну зі сторін з приводу спору між сторонами або результату арбітражного розгляду, а також давати будь-які публічні коментарі про хід справи.

2. Особа, якій запропоновано прийняти призначення в якості арбітра, зобов'язана при заповненні заяви повідомити МКАС про будь-які обставини, які можуть викликати обґрунтовані сумніви в її неупередженості та незалежності при розгляді конкретного спору. Арбітр повинен негайно довести до відома МКАС і сторони про будь-яку таку обставину, якщо вона стає йому відома у подальшому під час арбітражного розгляду.

СТАТТЯ 33. ВІДВІД АРБІТРА
1. Кожна зі сторін має право заявити про відвід арбітра, якщо існують обставини, які викликають обґрунтовані сумніви щодо його незалежності та/або неупередженості, або якщо він не володіє кваліфікацією, обумовленою угодою сторін.

Сторона може заявити відвід арбітру, якого вона призначила або у призначенні якого вона брала участь, лише з причин, що стали їй відомі після його призначення. Сама по собі заява сторони про відвід не зупиняє і не припиняє повноважень арбітра.

2. Письмова мотивована заява сторони про відвід арбітра в кількості примірників, необхідних відповідно до частини першої статті 11 цього Регламенту, має бути подана до МКАС не пізніше 15 днів після того, як сторона дізналася про призначення арбітра, щодо якого заявлено відвід, або після того, як сторона дізналася про обставини, які можуть бути підставою для відводу, але не пізніше завершення слухання справи. У разі якщо у зазначений строк відвід не заявлений, сторона вважається такою, що відмовилася від свого права заявити такий відвід у подальшому. Секретаріат МКАС зобов'язаний надати арбітру та іншій стороні можливість прокоментувати заяву про відвід.

3. Якщо арбітр, якому заявлено відвід, сам не відмовиться від участі у розгляді справи або інша сторона не погоджується з відводом арбітра, питання про відвід арбітра вирішується Президією МКАС.

Президія МКАС має право за власною ініціативою вирішити питання про відвід арбітра за наявності підстав, зазначених у частині першій цієї статті.

При прийнятті рішення про відвід арбітра Президія МКАС не зобов'язана мотивувати своє рішення.

4. Якщо заяву сторони про відвід арбітра не задоволено Президією МКАС, сторона, яка заявляє відвід, може протягом 30 днів після отримання повідомлення щодо рішення про відхилення відводу просити Президента Торгово-промислової палати України прийняти постанову про відвід, яка не підлягає оскарженню. Поки таке прохання очікує на своє вирішення, склад Арбітражного суду, включаючи арбітра, якому заявлено відвід, може продовжити арбітражний розгляд та винести арбітражне рішення.

5. Самовідвід арбітра або згода сторони на припинення його повноважень не означає визнання будь-якої з підстав, зазначених у частині першій цієї статті.

6. З підстав і в порядку, передбачених у цій статті, стороною може бути заявлено відвід доповідачу, експерту або перекладачу, які беруть участь в арбітражному розгляді. Питання про відвід зазначених осіб вирішується безпосередньо складом Арбітражного суду у засіданні у справі.
СТАТТЯ 34. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АРБІТРА З ІНШИХ ПРИЧИН
1. У разі коли арбітр юридично чи фактично виявляється неспроможним виконувати свої функції або невиправдано довго не виконує їх з інших причин, повноваження арбітра можуть бути припинені за його заявою про самовідвід або за угодою сторін. Рішення про припинення повноважень арбітра із зазначених вище підстав може бути прийняте також Президією МКАС за власною ініціативою.

2. За наявності розбіжностей щодо будь-якої з цих підстав будь-яка сторона може звернутися до Президента Торгово-промислової палати України з проханням вирішити питання про припинення повноважень арбітра. Постанова Президента Торгово-промислової палати України оскарженню не підлягає.

3. Самовідвід арбітра або згода сторони на припинення його повноважень не означає визнання будь-якої з підстав, зазначених у частині першій цієї статті.


СТАТТЯ 35. ЗМІНИ У СКЛАДІ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
1. Якщо арбітр відмовився від виконання функцій арбітра або був відведений, або дію його повноважень припинено на підставі статті 34 цього Регламенту, або в силу будь-яких інших причин не може брати участь у розгляді справи, новий арбітр призначається згідно з правилами, які були застосовані при призначенні арбітра, якого замінюють.

2. У випадку заміни одноособового арбітра усі слухання у справі, які мали місце до його заміни, мають бути повторені.

У випадку заміни арбітра при колегіальному розгляді спору новий арбітр приймає розгляд в тому стані, у якому він знаходився на момент вибуття попереднього арбітра. У разі необхідності та з урахуванням думки сторін змінений склад Арбітражного суду може заново розглянути питання, розглянуті на попередніх засіданнях Арбітражного суду, які відбулися до заміни арбітра.

3. Якщо питання про зміну у складі Арбітражного суду виникає після закінчення слухань у справі, Президія МКАС з урахуванням думки членів складу Арбітражного суду, які зберігають свої повноваження, та сторін, а також виходячи з обставин справи, може прийняти рішення про завершення розгляду справи складом Арбітражного суду, який залишився.


РОЗДІЛ VІІ. АРБІТРАЖНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
СТАТТЯ 36. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. Арбітражний розгляд здійснюється на засадах диспозитивності, змагальності та рівності сторін. До сторін має бути рівне ставлення, і кожній стороні мають бути надані усі можливості для викладення своєї позиції.

2. Сторони можуть вести свої справи у МКАС та брати участь в арбітражному розгляді як безпосередньо, так і через належним чином уповноважених представників, яких вони призначають на власний розсуд, зокрема з числа іноземних громадян та організацій.

Після формування складу Арбітражного суду сторона має право замінити свого представника лише за умови, що така заміна не спричинить виникнення підстав для відводу будь-якого арбітра або для скасування чи відмови у визнанні і приведенні до виконання арбітражного рішення.

3. Сторони та їхні представники повинні сумлінно користуватися наданими їм процесуальними правами, не допускати зловживання ними та дотримуватися встановлених строків.

4. Якщо склад Арбітражного суду дійде висновку про те, що під час арбітражного розгляду сторона та/ або її представник поводилися недобросовісно, порушуючи положення цього Регламенту або зловживаючи процесуальними правами, склад Арбітражного суду може врахувати таку поведінку при розподілі арбітражних витрат, зробити попередження або запропонувати стороні призначити іншого представника.


СТАТТЯ 37. ПЕРЕВІРКА СТАНУ ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ
1. Склад Арбітражного суду перевіряє стан підготовки справи до арбітражного розгляду і, якщо визнає за необхідне для забезпечення ефективної організації арбітражного розгляду у справі, може вжити додаткових заходів з підготовки справи до розгляду, зокрема:

 1. витребувати від сторін письмові пояснення, докази та інші додаткові документи та інформацію;
 2. провести організаційну нараду, під час якої вирішуються питання, у тому числі пов'язані з проведенням розгляду, необхідністю встановлення процесуального графіка, проведенням усних слухань та/або прийняттям процесуальних заходів, уточненням окремих підстав і вимог.

2. Організаційні наради можуть бути проведені шляхом проведення особистої зустрічі, в режимі відео- або телефонної конференції або будь-яким іншим способом. Склад Арбітражного суду може запропонувати сторонам надати пропозиції щодо організації розгляду у справі перед організаційною нарадою та може запросити сторони або їхніх представників взяти участь в організаційній нараді.

Склад Арбітражного суду може уповноважити голову складу Арбітражного суду провести організаційну нараду у справі.

3. У разі вжиття додаткових заходів з підготовки справи до розгляду, склад Арбітражного суду або за його розпорядженням Генеральний секретар МКАС встановлюють строки, протягом яких ці додаткові заходи мають бути здійснені.

Сторони та їхні представники зобов'язані дотримуватися будь-якого процесуального заходу, вжитого складом Арбітражного суду.

СТАТТЯ 38. СТРОК АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
1. Строк розгляду справи не повинен перевищувати 6 місяців з дня, коли був сформований склад Арбітражного суду.

2. Президія МКАС за мотивованим зверненням складу Арбітражного суду чи однієї зі сторін у разі необхідності має право продовжити цей строк.


СТАТТЯ 39. МІСЦЕ АРБІТРАЖУ
1. Місцем арбітражу є м. Київ, Україна.

2. Сторони можуть домовитися про проведення слухань поза місцезнаходженням МКАС. У такому разі усі додаткові витрати, пов'язані з проведенням слухань, покладаються на сторони.

3. Склад Арбітражного суду може після погодження зі сторонами проводити усні слухання та інші засідання поза місцезнаходженням МКАС, в іншому місці, яке він вважає належним для проведення наради арбітрів, заслуховування свідків, експертів чи представників сторін або для огляду товарів, іншого майна чи документів.

4. Якщо усне слухання справи та/або інші засідання проводяться в іншому місці, ніж місце арбітражу, або в режимі відеоконференції, арбітраж вважається проведеним у місці арбітражу, зазначеному в частині першій цієї статті. Арбітражне рішення вважається винесеним у місці арбітражу.
СТАТТЯ 40. МОВА (МОВИ) АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. Сторони можуть на свій розсуд домовитися про мову чи мови, які використовуватимуться в арбітражному розгляді.

У разі відсутності такої домовленості при отриманні позовної заяви Генеральний секретар МКАС визначає мову або мови, які будуть використовуватися на стадії попередньої підготовки справи до слухання. При цьому беруться до уваги мова, якою був укладений договір, мова листування сторін, місцезнаходження сторін та інші обставини.

Остаточно питання про мову арбітражного розгляду вирішується складом Арбітражного суду у справі з урахуванням обставин справи, позицій сторін, а також будь-яких інших обставин, які стосуються даної справи.

2. Мова арбітражного розгляду застосовується до будь-якої письмової заяви, клопотання сторони, будь-якого слухання справи, до усіх рішень, ухвал, постанов та інших повідомлень МКАС.

3. Склад Арбітражного суду або Генеральний секретар МКАС має право вимагати, щоб будь-які заяви та документальні докази супроводжувалися перекладом на мову чи мови, про які домовилися сторони або які визначені відповідно до частини першої цієї статті.

4. Якщо арбітражний розгляд ведеться не українською, російською або англійською мовами, витрати на переклад процесуальних документів МКАС та участь перекладача у засіданнях Арбітражного суду можуть бути покладені на обидві сторони у рівних частках.

У разі призначення стороною арбітра, який не володіє мовою арбітражного розгляду, витрати на переклад для такого арбітра матеріалів справи та участь перекладача у засіданнях Арбітражного суду покладаються на сторону, яка здійснила таке призначення.

МКАС може вимагати внесення авансу на оплату таких витрат.

5. На прохання сторони та за її рахунок МКАС може забезпечити її послугами перекладача під час усного слухання справи


СТАТТЯ 41. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
1. Склад Арбітражного суду вирішує спори згідно з тими нормами права, які сторони обрали як такі, що застосовуються до суті спору. При цьому будь-яка вказівка на право чи систему права будь-якої держави має тлумачитися як така, що безпосередньо відсилає до матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм.

2. У разі відсутності будь-якої вказівки сторін склад Арбітражного суду застосовує право, визначене згідно з колізійними нормами, які він вважає за необхідне застосувати.

3. Склад Арбітражного суду вирішує спір по справедливості (ex aequo et bono), або як «дружній посередник», тільки якщо сторони безпосередньо уповноважили його діяти таким чином.

4. В усіх випадках склад Арбітражного суду приймає рішення відповідно до умов договору та з урахуванням торгових звичаїв, що стосуються даного договору.
СТАТТЯ 42. ПРАВИЛА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПРОЦЕДУРИ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. За умови дотримання положень Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і загальних засад арбітражного розгляду, передбачених цим Регламентом, сторони можуть на свій розсуд домовитись про процедуру розгляду справи складом Арбітражного суду.

У разі відсутності такої угоди склад Арбітражного суду може з дотриманням положень Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» вести арбітражний розгляд таким чином, який він вважає належним з метою забезпечення ефективного вирішення спору, дотримуючись при цьому рівного ставлення до сторін та надаючи кожній стороні рівні і розумні можливості для захисту своїх інтересів.

2. Сторони та їхні представники повинні діяти таким чином, щоб арбітражний розгляд був швидким та економним, не допускаючи зловживання процесуальними правами.

СТАТТЯ 43. ПРОЦЕДУРА АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. За умови дотримання будь-якої іншої угоди сторін склад Арбітражного суду приймає рішення про те, проводити усне слухання справи для подання доказів або для усних дебатів чи здійснити розгляд тільки на підставі документів та інших матеріалів. Однак, крім випадку, коли сторони домовилися не проводити усного слухання, склад Арбітражного суду повинен провести таке слухання на відповідній стадії розгляду, якщо про це просить будь-яка зі сторін.

Склад Арбітражного суду має усі повноваження щодо встановлення порядку проведення усних слухань, включаючи дату, тривалість, форму, зміст, процедуру, кінцеві строки та місце, а також щодо форми проведення усних слухань (очно, онлайн або у комбінований спосіб).

2. Питання процедури можуть вирішуватися головою складу Арбітражного суду одноособово за умови, що його уповноважать на це арбітри, що входять до складу Арбітражного суду.

3. Голова складу Арбітражного суду може звертатися до Генерального секретаря МКАС та/або давати доповідачу окремі доручення у зв'язку з підготовкою та проведенням розгляду справи.

4. Склад Арбітражного суду може встановити строк подання сторонами письмових заяв та доказів з метою завчасного ознайомлення кожної зі сторін до розгляду справи з наданими іншою стороною документами та матеріалами.

5. Ухвали Арбітражного суду з процесуальних питань підписуються головою складу Арбітражного суду чи одноособовим арбітром, набирають чинності з моменту їхнього винесення та є обов'язковими для сторін.

СТАТТЯ 44. ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ
1. Якщо сторона не заявляє у передбачений строк або якщо такий строк не встановлений, то без невиправданої затримки, заперечення щодо недотримання під час арбітражного розгляду, який відбувся у МКАС, будь-якого положення цього Регламенту, арбітражної угоди або застосовуваних норм законодавства про міжнародний комерційний арбітраж, від яких сторони можуть відступати, вона вважається такою, що відмовилася від свого права на заперечення.


СТАТТЯ 45. ПРИСКОРЕНИЙ АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД
1. Прискорений розгляд справи здійснюється, коли сторони передбачили його в арбітражній угоді або домовилися у подальшому про такий розгляд.

Угода сторін про прискорений розгляд можлива не пізніше подання відзиву на позовну заяву.

2. Якщо сторони не домовилися про інше, до прискореного арбітражного розгляду застосовуються положення цього Регламенту за наведеними нижче винятками.

3. Строк для сплати арбітражного збору, передбаченого статтею 16 цього Регламенту, становить 15 днів.

4. Відповідач повинен надати відзив на позовну заяву протягом 10 днів з дати отримання позовної заяви.

Обмін письмовими заявами сторін щодо суті спору обмежується поданням позовної заяви та відзиву на позовну заяву, а у відповідних випадках – зустрічної позовної заяви та заперечень на зустрічну позовну заяву, якщо з урахуванням обставин справи склад Арбітражного суду або, до його формування, Генеральний секретар МКАС не вважатиме за доцільне надати сторонам можливість представити додаткові письмові заяви.

Відповідач має право пред'явити зустрічний позов або заявити вимоги з метою зарахування протягом 10 днів з дати отримання позовної заяви.

5. Розгляд справи здійснюється на підставі тільки письмових матеріалів без проведення усного слухання, якщо без невиправданої затримки жодна зі сторін не попросить його проведення або склад Арбітражного суду не вважатиме за доцільне його проведення з урахуванням обставин справи.

У разі проведення усного слухання про дату, час та місце його проведення і склад Арбітражного суду сторони повідомляються Генеральним секретарем МКАС повістками, які надсилаються їм не менше ніж за 15 днів до дня проведення такого засідання.

6. Прискорений арбітражний розгляд проводиться Арбітражним судом у складі одного арбітра, крім тих випадків, коли сторони домовилися про інше.

При арбітражі з одноособовим арбітром, якщо сторони спільно не призначили одноособового арбітра протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення МКАС, він призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

При арбітражі з трьома арбітрами кожна сторона призначає одного арбітра і два призначені таким чином арбітри призначають третього арбітра – голову складу Арбітражного суду у даній справі; якщо сторона не призначить арбітра протягом 10 днів після отримання повідомлення МКАС про це або якщо два арбітри протягом 10 днів з моменту їх призначення не домовляться про призначення третього арбітра, арбітр призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

7. Склад Арбітражного суду виносить арбітражне рішення протягом 20 днів з дня завершення слухання справи.

8. З урахуванням складності справи та інших конкретних обставин, включаючи зміну або доповнення будь-якою стороною раніше заявлених вимог, склад Арбітражного суду може дійти висновку про недоцільність проведення прискореного розгляду. При цьому розгляд продовжується у тому ж складі Арбітражного суду. До формування складу Арбітражного суду рішення не проводити прискорений розгляд може бути прийняте Головою МКАС.
СТАТТЯ 46. РОЗГЛЯД СПРАВИ НА ПІДСТАВІ ПИСЬМОВИХ МАТЕРІАЛІВ
1. Сторони можуть домовитися про розгляд справи на підставі письмових матеріалів без проведення усного слухання.

Склад Арбітражного суду може здійснити розгляд справи на підставі письмових матеріалів і за відсутності такої домовленості сторін, якщо жодна з них не просить провести усне слухання. Секретаріат МКАС письмово повідомляє сторони про дату проведення засідання складу Арбітражного суду без участі сторін.

2. Якщо в ході розгляду справи на підставі письмових матеріалів склад Арбітражного суду визнає, що обставини справи вимагають додаткових пояснень сторін, проводиться усне слухання справи з викликом сторін.

СТАТТЯ 47. УСНЕ СЛУХАННЯ
1. Для викладення сторонами своїх позицій на підставі поданих доказів та для проведення усних дебатів здійснюється усне слухання справи. Слухання проводиться у закритому засіданні. З дозволу складу Арбітражного суду та за згодою сторін на слуханні можуть бути присутні особи, які не беруть участь в арбітражному розгляді.

2. Склад Арбітражного суду має право проводити усне слухання справи або арбітр брати участь у такому слуханні в режимі відеоконференції поза межами приміщення МКАС, про що сторонам повідомляється у повістці або ухвалі Арбітражного суду.

3. Сторона не пізніше ніж за 10 днів до дати усного слухання може подати складу Арбітражного суду клопотання про участь в усному слуханні з використанням систем відео-конференц-зв'язку. Таке прохання розглядається складом Арбітражного суду з урахуванням обставин справи і думки іншої сторони. За результатами розгляду Арбітражний суд виносить ухвалу.

У разі задоволення клопотання сторона бере участь в усному слуханні в режимі відеоконференції поза межами приміщення МКАС із використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису або за допомогою іншого способу ідентифікації сторони, який є прийнятним для складу Арбітражного суду.

Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення МКАС, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідне клопотання.

4. Арбітражний суд має право провести заслуховування свідків або експертів із використанням систем відео-конференц-зв'язку.

5. Сторона може просити склад Арбітражного суду про слухання справи за її відсутності.

6. Після того як усне слухання завершене, жодні заяви, аргументи чи докази не можуть бути подані сторонами, якщо тільки вони не були витребувані чи дозволені складом Арбітражного суду для подання.
СТАТТЯ 48. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЛУХАННЯ СПРАВИ
1. Про дату, час і місце проведення першого усного слухання справи та склад Арбітражного суду сторони повідомляються Генеральним секретарем МКАС повістками, що надсилаються їм не менш ніж за 30 днів до дня проведення такого засідання.

Цей строк за письмовою угодою сторін може бути скорочено або продовжено.

2. У разі необхідності проведення подальших усних слухань справи, дати їхнього проведення визначаються складом Арбітражного суду з урахуванням конкретних обставин справи.

3. Сторонам завчасно має бути надіслане повідомлення про будь-яке засідання складу Арбітражного суду, в тому числі таке, що проводиться з метою огляду товарів, іншого майна чи документів.


СТАТТЯ 49. НЕЯВКА СТОРОНИ
1. Якщо сторони не домовилися про інше, у тих випадках, коли без посилання на поважні причини:

 • відповідач не подає своїх заперечень щодо позову – склад Арбітражного суду продовжує розгляд, не розцінюючи таке неподання саме по собі як визнання тверджень позивача;
 • будь-яка зі сторін, повідомлена належним чином, не з'являється на слухання справи – склад Арбітражного суду має право продовжити розгляд та винести рішення на підставі наявних у справі доказів.
СТАТТЯ 50. ФІКСАЦІЯ УСНОГО СЛУХАННЯ СПРАВИ
1. Якщо будь-яка зі сторін вважає за необхідне фіксувати хід усного слухання справи за допомогою технічних засобів запису, вона може не пізніше ніж за 10 днів до дати усного слухання справи просити про це склад Арбітражного суду, який на свій розсуд приймає рішення про задоволення або відхилення цього прохання.

2. З урахуванням обставин справи склад Арбітражного суду за своєю ініціативою може визнати необхідною фіксацію усного слухання справи.


СТАТТЯ 51. ЗМІНА ЧИ ДОПОВНЕННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ АБО ЗАПЕРЕЧЕНЬ ЩОДО ПОЗОВУ
1. У ході арбітражного розгляду до завершення слухання справи без невиправданої затримки:

 1. позивач може змінити та/або доповнити свої позовні вимоги за умови, що таким чином змінені та/або доповнені вимоги як і раніше охоплюються арбітражною угодою сторін, а також відмовитися від заявленого позову повністю або частково;
 2. відповідач може змінити та/або доповнити свої заперечення щодо позову та/або зустрічні вимоги за умови, що таким чином змінені та/ або доповнені вимоги як і раніше охоплюються арбітражною угодою сторін, а також відмовитися від заявленого зустрічного позову повністю або частково.

2. У разі збільшення розміру та/або доповнення позовних вимог позивач зобов'язаний сплатити додаткову суму в покриття арбітражного збору, виходячи зі збільшеного розміру позовних вимог та/або їхнього доповнення. При невиконанні цього положення заява про збільшення розміру або доповнення позовних вимог залишається без розгляду.

3. Склад Арбітражного суду може залишити без розгляду заяву про зміну чи доповнення позову або заперечень щодо позову з урахуванням допущеної затримки або інших обставин.

4. Якщо склад Арбітражного суду визнає необґрунтованою затримку, допущену стороною в зміні чи доповненні позову або заперечень щодо позову, він може покласти на неї відшкодування додаткових витрат, а також витрат іншої сторони, викликаних цією затримкою.
СТАТТЯ 52. ДОКАЗИ
1. Кожна зі сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Будь-яка зі сторін надає всі наявні у її розпорядженні документи та/або інші докази, на які вона посилається, включаючи офіційні документи та документи з відкритих джерел, за винятком документів, вже поданих іншою стороною.

2. До письмових доказів ставляться такі вимоги:

 1. завірені стороною копії документів повинні відповідати оригіналам, і за запитом складу Арбітражного суду будь-який оригінал має бути наданий для огляду;
 2. переклад документів необхідно подавати разом з документами, з яких зроблено переклад;
 3. електронні копії письмових доказів мають бути належним чином завірені, у тому числі у спосіб, прийнятний для складу Арбітражного суду.

Іноземний офіційний документ, що підлягає легалізації, може бути письмовим доказом, якщо він легалізований в установленому порядку шляхом консульської легалізації або апостилювання.

3. До електронних доказів – інформації в електронній (цифровій) формі, в тому числі електронних документів, веб-сайтів, текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, баз даних та інших даних в електронній формі, що зберігається на портативних пристроях, серверах, системах резервного копіювання, – ставляться такі вимоги:

 1. їхні електронні або паперові копії повинні відповідати оригіналам;
 2. електронні копії таких доказів мають бути завірені електронним цифровим підписом;
 3. якщо електронні докази подаються у паперових копіях, вони мають бути належним чином завірені стороною.

4. Склад Арбітражного суду на свій розсуд може:

 1. вимагати перекладу поданих сторонами документів мовою арбітражного розгляду;
 2. вимагати від сторін подання й інших документів та/або доказів, запитувати надання третіми особами доказів, які склад Арбітражного суду визнає необхідними для розгляду спору.
Склад Арбітражного суду має право на свій розсуд або на прохання будь-якої зі сторін, якщо визнає його обґрунтованим, призначити проведення експертизи або викликати і заслухати свідків у справі.

5. Склад Арбітражного суду або сторона за згодою складу Арбітражного суду можуть звернутися до компетентного суду з проханням про сприяння у витребуванні доказів чи про допит свідка.

6. У разі необхідності склад Арбітражного суду за власною ініціативою або на прохання будь-якої зі сторін може провести огляд речових доказів, огляд місця або розпорядитися про їх огляд експертом, призначеним складом Арбітражного суду. Сторони повинні бути заздалегідь поінформовані про місце і час огляду. Сторони та їхні представники мають право бути присутніми при проведенні будь-якого огляду.

7. Склад Арбітражного суду визначає належність, допустимість, достовірність та достатність наданих сторонами доказів.

Оцінка доказів здійснюється арбітрами за їхнім внутрішнім переконанням.

Жодні докази не мають для складу Арбітражного суду заздалегідь встановленої сили.

8. Склад Арбітражного суду може не взяти до уваги запропоновані йому сторонами документи, якщо визнає, що вони не мають доказової сили або не стосуються справи, або відмовитися приймати докази, які подані із запізненням, якщо констатує, що сторона не подала їх раніше без поважних причин і їх прийняття істотно затягне розгляд справи.

9. Неподання будь-якою стороною документів та/або інших доказів не перешкоджає складу Арбітражного суду продовжити арбітражний розгляд і винести рішення щодо суті спору на підставі наявних у справі доказів.

10. Якщо будь-яка сторона не подає докази на вимогу складу Арбітражного суду, – склад Арбітражного суду залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої мав бути поданий доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

СТАТТЯ 53. СВІДКИ
1. За клопотанням будь-якої зі сторін або за ініціативою Арбітражного суду для участі у арбітражному розгляді можуть залучатися свідки.

2. У якості свідка може виступати будь-яка особа, якій відомі будь-які відомості про обставини, що мають значення для справи, незалежно від того, чи є або була ця особа однією зі сторін в арбітражному розгляді або її посадовою особою, або її представником.

3. У клопотанні про залучення свідка сторона зобов'язана зазначити:

 1. прізвище, ім'я, по батькові свідка, його поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти;
 2. чим викликана необхідність допиту цього свідка;
 3. які обставини, що мають значення для справи, може підтвердити свідок;
 4. мову, якою свідок буде давати показання;
 5. інші відомості, які сторона вважатиме необхідними.

4. На розсуд складу Арбітражного суду показання свідків можуть бути представлені у письмовій формі або у формі усних показань.

5. Будь-яка сторона може клопотати про те, щоб свідок, на чиї письмові показання спирається інша сторона, був присутній на усному слуханні справи для усного допиту перед складом Арбітражного суду. Якщо свідок, явка якого була визнана обов'язковою Арбітражним судом, без поважних причин не з'явиться на усне слухання для надання усних показань, склад Арбітражного суду може не враховувати його письмові показання.

6. Сторона, яка заявила клопотання про залучення свідка, повинна самостійно забезпечити явку свідка на усне слухання справи.

Склад Арбітражного суду з урахуванням думки сторін визначає порядок допиту свідка.
СТАТТЯ 54. ЕКСПЕРТИ, ПРИЗНАЧЕНІ СТОРОНОЮ
1. Для з'ясування спеціальних питань під час арбітражного розгляду сторона може клопотати про залучення призначеного нею експерта. У клопотанні сторона зобов'язана зазначити:

 1. прізвище, ім'я, по батькові експерта, на показання якого сторона має намір послатися, його поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти;
 2. відомості про кваліфікацію експерта;
 3. відомості про теперішні чи минулі відносини експерта, призначеного стороною (якщо мають/ мали місце), з будь-якою зі сторін;
 4. предмет показань експерта;
 5. мову, якою експерт буде давати показання;
 6. інші відомості, які сторона вважатиме необхідними.

2. Якщо склад Арбітражного суду задовольнить клопотання про залучення експерта, призначеного стороною, експерт подає свій письмовий висновок.

3. Будь-яка сторона може клопотати про те, щоб експерт, призначений стороною, на чий письмовий висновок спирається інша сторона, був присутній на усному слуханні справи для допиту перед складом Арбітражного суду.

Якщо склад Арбітражного суду визнає це клопотання обґрунтованим, він встановлює час, дату допиту експерта, призначеного стороною, а також визначає порядок його допиту.

Сторона, яка заявила клопотання про залучення експерта, повинна самостійно забезпечити його явку на усне слухання справи.


СТАТТЯ 55. ЕКСПЕРТИ, ПРИЗНАЧЕНІ СКЛАДОМ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
1. Якщо сторони не домовились про інше, для з'ясування питань, що виникли під час розгляду справи, які потребують спеціальних знань, склад Арбітражного суду за власною ініціативою або за клопотанням будь-якої зі сторін може:

 1. призначити одного чи кількох експертів для подання йому доповіді з конкретних питань, які визначаються складом Арбітражного суду;
 2. вимагати від сторони надання експерту будь-якої інформації, що стосується справи, або надання для огляду чи можливості огляду будь-яких документів, товарів чи іншого майна, що мають відношення до справи.
Про призначення експертизи склад Арбітражного суду виносить ухвалу.

2. Сторони мають право пропонувати питання, які мають бути поставлені перед експертом. Остаточне рішення з цього питання приймається складом Арбітражного суду.

3. Сторони мають право просити склад Арбітражного суду провести експертизу у відповідній експертній установі, доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту, просити склад Арбітражного суду призначити повторну експертизу.

4. Експерт має бути неупередженим та незалежним від сторін. Він повинен до прийняття призначення надати складу Арбітражного суду опис своєї кваліфікації і заяву про свою незалежність від сторін, їхніх представників та складу Арбітражного суду.

5. Висновок експерта подається у письмовій формі та повинен містити висновки з питань, поставлених перед експертом складом Арбітражного суду, що ґрунтуються на дослідженні об'єктів експертизи, проведеному з використанням спеціальних наукових знань.

Секретаріат МКАС надсилає сторонам копію висновку експерта і пропонує їм подати у письмовому вигляді свою думку щодо висновку.

6. У разі відсутності домовленості сторін про інше, експерт, якщо сторона просить або якщо склад Арбітражного суду вважає це за необхідне, після подання свого висновку повинен взяти участь у слуханні, на якому сторонам надається можливість ставити йому запитання.

7. Оплата витрат на проведення експертизи, включаючи гонорар експерта, здійснюється у порядку, передбаченому розділом VII Положення про арбітражні збори та витрати.
СТАТТЯ 56. ПЕРЕРВА В АРБІТРАЖНОМУ РОЗГЛЯДІ
1. На прохання сторони або за власною ініціативою склад Арбітражного суду для здійснення сторонами певних дій або подання додаткових документів може оголосити перерву в усному слуханні справи, але не більше ніж на один місяць, про що представники обох сторін, які беруть участь у засіданні, повідомляються складом Арбітражного суду під розписку.

СТАТТЯ 57. ВІДКЛАДЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. На прохання сторони або за власною ініціативою склад Арбітражного суду може відкласти розгляд справи:

 1. у разі необхідності витребування нових доказів;
 2. у зв'язку з неявкою у засідання Арбітражного суду представника відповідача та відсутністю у справі підтвердження вручення йому повідомлення про день арбітражного розгляду справи;
 3. для мирного врегулювання спору;
 4. за наявності інших обставин, що перешкоджають, на думку складу Арбітражного суду, вирішенню спору у даному засіданні
2. Відкладаючи розгляд справи, склад Арбітражного суду виносить ухвалу.
СТАТТЯ 58. ЗУПИНЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ ТА ЙОГО ПОНОВЛЕННЯ
1. Склад Арбітражного суду за письмовим клопотанням будь-якої зі сторін або за власною ініціативою може зупинити розгляд справи на невизначений строк у випадку:

 1. призначення складом Арбітражного суду експертизи;
 2. неможливості розгляду справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи;
 3. звернення складу Арбітражного суду чи сторони за згодою складу Арбітражного суду до компетентного суду з проханням про сприяння в отриманні доказів;
 4. за наявності інших обставин, що перешкоджають, на думку складу Арбітражного суду, розгляду справи.

2. Склад Арбітражного суду поновлює розгляд справи після усунення обставин, які обумовили його зупинення.

3. Про зупинення розгляду справи та його поновлення складом Арбітражного суду виносяться ухвали.

4. Зупинення арбітражного розгляду зупиняє перебіг строку арбітражного розгляду, встановленого статтею 38 цього Регламенту.


РОЗДІЛ VІІІ. ЗАВЕРШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
СТАТТЯ 59. АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ ТА ПОСТАНОВА ПРО ПРИПИНЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. Арбітражний розгляд завершується винесенням арбітражного рішення або постанови про припинення арбітражного розгляду.

2. Повноваження складу Арбітражного суду припиняються одночасно із завершенням арбітражного розгляду справи, без шкоди для положень статей 64 і 65 цього Регламенту.

СТАТТЯ 60. ВИНЕСЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ
1. Після того як склад Арбітражного суду визнає, що усі обставини справи достатньо з'ясовані, він приступає до винесення арбітражного рішення.

2. Арбітражне рішення приймається одноособовим арбітром або, при колегіальному складі, більшістю складу Арбітражного суду. Арбітр, який не згоден із прийнятим рішенням, має право викласти письмово свою окрему думку, яка долучається до арбітражного рішення.

3. Склад Арбітражного суду виносить арбітражне рішення протягом 30 днів з дня завершення слухання справи. Голова МКАС має право у виняткових випадках продовжити строк винесення рішення.

4. Арбітражне рішення виноситься у письмовій формі та підписується складом Арбітражного суду.

5. Якщо хтось з арбітрів не може підписати арбітражне рішення, Голова МКАС засвідчує цю обставину із зазначенням причин відсутності підпису арбітра. У такому разі дата винесення рішення визначається з урахуванням дати засвідчення цієї обставини.

6. В арбітражному рішенні має бути зазначено, зокрема, наступне:

 1. найменування МКАС;
 2. номер справи;
 3. місце арбітражу;
 4. дата винесення рішення;
 5. склад Арбітражного суду та порядок його формування;
 6. найменування сторін, які спорять, та інших осіб, які брали участь у арбітражному розгляді;
 7. обґрунтування компетенції МКАС;
 8. предмет спору та стислий виклад обставин справи;
 9. мотиви, на яких ґрунтується рішення;
 10. висновок про задоволення або відхилення позовних вимог;
 11. суми арбітражного збору та витрат у справі, їх розподіл між сторонами;
 12. підписи арбітрів.

7. До підписання будь-якого арбітражного рішення склад Арбітражного суду подає його проект Генеральному секретарю МКАС, який, не зачіпаючи незалежності складу Арбітражного суду у винесенні арбітражного рішення, може звернути увагу складу Арбітражного суду на будь-які виявлені невідповідності проекту арбітражного рішення вимогам цього Регламенту, у тому числі щодо форми арбітражного рішення, на помилки, описки чи друкарські помилки. Рекомендації Генерального секретаря МКАС мають бути розглянуті протягом 10 днів з моменту їх отримання. Якщо такі невідповідності не усунені, Генеральний секретар МКАС має право інформувати про це Президію МКАС.

Склад Арбітражного суду не виносить остаточне арбітражне рішення до розгляду Президією МКАС рекомендацій Генерального секретаря МКАС.

8. Арбітражне рішення вважається винесеним у місці арбітражу і у зазначену в арбітражному рішенні дату, яка визначається з урахуванням дати останнього підпису арбітра, що входить до складу Арбітражного суду.
СТАТТЯ 61. АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ НА УЗГОДЖЕНИХ УМОВАХ
1. Якщо в ході арбітражного розгляду сторони врегулюють спір шляхом укладення мирової угоди, склад Арбітражного суду, на прохання сторін та за відсутності заперечень з його боку, може зафіксувати це врегулювання у вигляді арбітражного рішення на узгоджених умовах.

2. До арбітражного рішення на узгоджених умовах застосовуються відповідні положення статті 60 цього Регламенту. Таке рішення має ту ж силу і підлягає виконанню так само, як і будь-яке інше арбітражне рішення щодо суті спору.

СТАТТЯ 62. ОКРЕМЕ АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ
1. На прохання однієї зі сторін з окремого питання або частини позовних вимог, якщо склад Арбітражного суду визнає це за доцільне з урахуванням обставин справи, може бути винесене окреме арбітражне рішення, у тому числі й у разі часткового визнання стороною позовних вимог. Таке рішення має ту ж силу і підлягає виконанню так само, як і будь-яке інше арбітражне рішення щодо суті спору.

2. До окремого арбітражного рішення застосовуються відповідні положення статті 60 цього Регламенту.
СТАТТЯ 63. НАДСИЛАННЯ РІШЕННЯ СТОРОНАМ
1. Секретаріат МКАС після підписання складом Арбітражного суду арбітражного рішення надсилає його сторонам.

2. Генеральний секретар МКАС за вказівкою складу Арбітражного суду може обумовити надсилання арбітражного рішення сторонам повним покриттям витрат, понесених у зв'язку з арбітражним розглядом справи, якщо такі витрати не були раніше оплачені сторонами або однією з них.

СТАТТЯ 64. ВИПРАВЛЕННЯ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ
1. Будь-яка зі сторін, повідомивши іншу сторону, може в розумний строк після одержання арбітражного рішення просити склад Арбітражного суду виправити допущені у рішенні помилки у підрахунках, описки, неточності або інші помилки аналогічного характеру. Склад Арбітражного суду, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протягом 30 днів з дня його отримання внести відповідні виправлення.

Такі виправлення також можуть бути внесені складом Арбітражного суду за власною ініціативою.

2. Будь-яка зі сторін, повідомивши іншу сторону, може протягом 30 днів після одержання арбітражного рішення просити склад Арбітражного суду дати роз'яснення будь-якого конкретного пункту або частини арбітражного рішення. Склад Арбітражного суду за наявності відповідної домовленості між сторонами, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протягом 30 днів після його одержання надати необхідне роз'яснення.

3. Президія МКАС може у разі необхідності продовжити строк, протягом якого склад Арбітражного суду повинен виправити помилки або надати відповідне роз'яснення згідно з частиною другою цієї статті.
СТАТТЯ 65. ВИНЕСЕННЯ ДОДАТКОВОГО РІШЕННЯ
1. Будь-яка зі сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 60 днів з дня отримання арбітражного рішення просити склад Арбітражного суду винести додаткове рішення щодо вимог, які були належним чином заявлені під час арбітражного розгляду, проте не були відображені у рішенні.

2. Склад Арбітражного суду, якщо визнає прохання обґрунтованим і визначить, що упущення може бути виправлене без проведення усного слухання і без подання нових доказів, повинен винести додаткове арбітражне рішення протягом 60 днів з дати його отримання. Таке додаткове рішення є складовою частиною арбітражного рішення, і до нього застосовуються відповідні положення статті 60 цього Регламенту.

3. Президія МКАС може у разі необхідності продовжити строк, протягом якого склад Арбітражного суду повинен винести додаткове рішення.

СТАТТЯ 66. ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ
1. Арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим з дати його винесення.

2. Арбітражне рішення виконується сторонами добровільно в установлений у рішенні строк. Якщо строк виконання рішення не установлено, воно підлягає негайному виконанню.

3. У разі відмови від добровільного виконання рішення приводиться у виконання примусово згідно з процесуальним законодавством і міжнародними договорами країни, де порушується клопотання про його виконання.
СТАТТЯ 67. ПОСТАНОВА ПРО ПРИПИНЕННЯ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ
1. До сформування складу Арбітражного суду постанову про припинення арбітражного розгляду виносить Голова МКАС. Підставами припинення арбітражного розгляду є:

 1. відмова позивача від своїх вимог;
 2. угода сторін про припинення арбітражного розгляду;
 3. порушення позивачем порядку та строку сплати арбітражного збору;
 4. невиконання позивачем в установлений строк вимог щодо усунення недоліків в оформленні позовних матеріалів;
 5. неодержання від позивача необхідних для подальшого арбітражного розгляду відомостей (зокрема, про точну поштову адресу відповідача, про зміну поштової адреси позивача тощо) або документів;
 6. коли подальший арбітражний розгляд з будь-яких інших причин стає неможливим.
2. Склад Арбітражного суду виносить постанову про припинення арбітражного розгляду у випадках, коли:

 1. дійде висновку про відсутність компетенції МКАС щодо спору;
 2. позивач відмовляється від своїх вимог, якщо тільки відповідач не висуне заперечень проти припинення розгляду і склад Арбітражного суду не визнає законний інтерес відповідача в остаточному врегулюванні спору;
 3. сторони домовляються про припинення арбітражного розгляду;
 4. склад Арбітражного суду вважає, що продовження арбітражного розгляду стало з якихось причин непотрібним чи неможливим.

3. До постанови про припинення арбітражного розгляду застосовуються відповідні положення статті 60 цього Регламенту.

РОЗДІЛ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 68. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
1. Якщо сторони не домовилися про інше, розгляд справ та інша пов'язана з ними діяльність МКАС є конфіденційною.

2. Якщо сторони не домовилися про інше, склад Арбітражного суду та сторони повинні зберігати конфіденційність будь-якого документа, поданого стороною або особою, яка не є стороною арбітражного розгляду, і недоступного у відкритих джерелах.

3. Арбітри, доповідачі, призначені складом Арбітражного суду експерти, МКАС та його працівники, Торгово-промислова палата України та її працівники зобов'язані не розголошувати інформацію, яка стала їм відомою, про справи, що розглядаються у МКАС, яка може завдати шкоди законним інтересам сторін чи МКАС.

4. Голова МКАС визначає порядок доступу до матеріалів та інформації, що мають відношення до діяльності МКАС

СТАТТЯ 69. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Арбітри, доповідачі, призначені складом Арбітражного суду експерти, МКАС та його працівники, Торгово-промислова палата України та її працівники не несуть відповідальності перед сторонами або іншими особами за невиконання або неналежне виконання своїх функцій у зв'язку з арбітражним розглядом, якщо інше не передбачене імперативними нормами законодавства про арбітраж, що застосовуються.

2. Арбітри, доповідачі, призначені складом Арбітражного суду експерти, МКАС та його працівники, Торгово-промислова палата України та її працівники не зобов'язані робити жодних заяв у зв'язку з будь-яким арбітражним розглядом, що здійснюється за цим Регламентом.
СТАТТЯ 70. ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ СПРАВ, РОЗГЛЯНУТИХ У МКАС
1. Розглянуті справи зберігаються у МКАС протягом 10 років з дати прийняття по них рішення.


СТАТТЯ 71. ОПУБЛІКУВАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ
1. Президія МКАС може прийняти рішення про публікацію арбітражних рішень та постанов у формі, що не дозволяє ідентифікувати учасників арбітражного розгляду, якщо жодна зі сторін протягом 30 днів з моменту отримання арбітражного рішення або ухвали не заявить заперечень проти такого опублікування.
СТАТТЯ 72. ДІЯ РЕГЛАМЕНТУ МКАС
1. Цей Регламент набирає чинності з 1 січня 2018 року і застосовується щодо справ, прийнятих до провадження МКАС із вказаної дати.

2. Щодо справ, прийнятих до провадження МКАС до зазначеної у частині першій цієї статті дати, застосовується Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затверджений Рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 17 квітня 2007 року, протокол №18(1), із наступними змінами, якщо сторони не домовились про інше.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРБІТРАЖНІ ЗБОРИ ТА ВИТРАТИ
Додаток до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України
РОЗДІЛ I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1. «Реєстраційний збір» – це збір, який сплачується позивачем при поданні до МКАС позовної заяви для покриття витрат, пов'язаних з початком арбітражного розгляду, і є складовою частиною арбітражного збору.

2. «Арбітражний збір» – це збір, який сплачується позивачем по кожному прийнятому до розгляду в МКАС позову для покриття витрат, пов'язаних з арбітражним розглядом.

Арбітражний збір включає в себе гонорари арбітрів за розгляд і вирішення спору та адміністративний збір для покриття витрат на організацію та проведення арбітражного розгляду, в тому числі загальних господарських витрат, пов'язаних з діяльністю МКАС.

3. «Додаткові витрати арбітражного провадження» – це особливі витрати, які виникають у зв'язку з арбітражним розглядом окремих справ (витрати на проведення експертизи та здійснення перекладів, витрати на відрядження арбітрів тощо).

4. «Витрати сторін» – це витрати, які несе кожна сторона окремо у зв'язку із захистом своїх інтересів у МКАС (відрядження представників, гонорари адвокатів тощо)


РОЗДІЛ II. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР
1. Реєстраційний збір, який сплачується позивачем при поданні позовної заяви до МКАС, складає 600 доларів США.

2. Резиденти перераховують реєстраційний збір у гривнях за курсом Національного банку України на день сплати на рахунок Торгово-промислової палати України IBAN: UA863223130000000260020 128332 в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, ідентифікаційний код 00016934.

Нерезиденти перераховують реєстраційний збір у вільно конвертованій валюті на валютний рахунок Торгово-промислової палати України IBAN: UA863223130000000260020128332 в цьому ж банку.

Одержувачем платежу зазначається Торгово-промислова палата України.

Реєстраційний збір сплачується без ПДВ (податку на додану вартість).

3. Реєстраційний збір є безповоротним. При подальшій сплаті арбітражного збору він включається до суми арбітражного збору.

РОЗДІЛ III. АРБІТРАЖНИЙ ЗБІР
1. Позовні вимоги оплачуються арбітражним збором в залежності від ціни позову згідно з такою таблицею.

2. Президія МКАС за поданням складу Арбітражного суду може у зв'язку з особливою складністю справи, множинністю вимог або учасників у межах одного провадження, суттєвих часових затрат і витрат, пов'язаних з арбітражним розглядом, винести рішення про збільшення розміру арбітражного збору.

3. Наведена у пункті 1 цього розділу сума арбітражного збору сплачується у випадку арбітражного розгляду колегіальним складом Арбітражного суду. Якщо справа розглядається одноособовим арбітром, сума арбітражного збору зменшується на 20%.

4. Для визначення розміру арбітражного збору по кожній справі ціна позову (якщо вона виражена не в доларах США) перераховується в долари США за курсом Національного банку України, встановленим на дату подання позову.

5. Резиденти перераховують арбітражний збір у гривнях за курсом Національного банку України на день сплати на рахунок Торгово-промислової палати України IBAN: UA863223130000000260020128 332 в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, ідентифікаційний код 00016934.

Нерезиденти перераховують арбітражний збір у вільно конвертованій валюті на валютний рахунок Торгово-промислової палати України IBAN: UA863223130000000260020128332 у цьому ж банку.

Одержувачем платежу зазначається Торгово-промислова палата України.

Арбітражний збір сплачується без ПДВ (податку на додану вартість).

6. Арбітражний збір та всі інші суми, які сплачуються на користь МКАС, вважаються сплаченими в день їхнього зарахування на рахунок Торгово-промислової палати України.

Витрати, пов'язані з банківським переказом сум арбітражних зборів та витрат, які сплачуються на користь МКАС, покладаються на сторону, яка здійснює відповідний платіж.

7. Арбітражний збір, за відрахуванням вже сплаченого при поданні позову до МКАС реєстраційного збору в сумі 600 доларів США, підлягає сплаті позивачем не пізніше 30 днів після отримання ним відповідного повідомлення МКАС про розмір збору, що підлягає сплаті.

За мотивованою заявою позивача МКАС може надати відстрочку у сплаті арбітражного збору.

До надходження арбітражного збору в розмірі, зазначеному в повідомленні, на рахунок Торгово-промислової палати України справа у МКАС залишається без руху.

8. У випадку збільшення розміру та/або доповнення позовних вимог позивач зобов'язаний сплатити додаткову суму на покриття арбітражного збору виходячи зі збільшеного розміру позовних вимог та/або їх доповнення. У випадку невиконання цього положення заява про збільшення розміру або доповнення позовних вимог залишається без розгляду.

9. При об'єднанні проваджень по декількох справах в одне провадження загальний розмір арбітражного збору визначається шляхом сумування арбітражних зборів, розрахованих окремо по кожній справі до об'єднання проваджень по них.

10. У випадку повторного звернення до МКАС та прийняття до провадження спору між тими ж особами, про той же предмет і з тих же підстав у зв'язку зі скасуванням рішення МКАС судом арбітражний збір сплачується у розмірі 50% від суми арбітражного збору, який підлягає сплаті відповідно до пункту 1 розділу III цього Положення, але не менше встановленого у ньому розміру мінімального збору.


РОЗДІЛ IV. ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ ТА ЧАСТКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ АРБІТРАЖНОГО ЗБОРУ
1. Якщо сторони під час арбітражного розгляду дійдуть згоди щодо розгляду спору одним арбітром, надмірно сплачений позивачем арбітражний збір виходячи з колегіального розгляду спору підлягає поверненню позивачу.

2. Якщо арбітражний розгляд припиняється складом Арбітражного суду:

 • до дня першого засідання у справі – позивачу повертається без реєстраційного збору 50% арбітражного збору;
 • під час першого засідання у справі без винесення рішення щодо суті спору – позивачу повертається без реєстраційного збору 25% арбітражного збору.

3. Якщо арбітражний розгляд припиняється постановою Голови МКАС, позивачу повертається без реєстраційного збору 75% арбітражного збору.

4. При винесенні складом Арбітражного суду рішення на узгоджених сторонами умовах у першому засіданні позивачу повертається без реєстраційного збору 25% арбітражного збору. Решта арбітражного збору розподіляється між сторонами порівну, якщо сторони у мировій угоді не погодили інший розподіл арбітражного збору.

5. Вказівка про часткове повернення арбітражного збору має міститися у рішенні або постанові про припинення арбітражного розгляду.
РОЗДІЛ V. АРБІТРАЖНИЙ ЗБІР ПРИ ЗУСТРІЧНОМУ ПОЗОВІ АБО ПРЕД'ЯВЛЕННІ ВИМОГИ З МЕТОЮ ЗАРАХУВАННЯ
1. До зустрічного позову або вимоги, пред'явленої з метою зарахування, застосовуються такі ж правила обчислення та сплати арбітражного збору, як і до первісного позову. Арбітражний збір за зустрічним позовом або вимогою, що пред'являється з метою зарахування, обчислюється за шкалою, чинною на дату подання первісного позову, і сплачується у порядку, встановленому в розділі III цього Положення.


РОЗДІЛ VI. РОЗПОДІЛ АРБІТРАЖНОГО ЗБОРУ
1. Якщо сторони не домовилися про інше, арбітражний збір покладається на сторону, проти якої було винесене рішення, за винятком випадків, коли діють інші правила.

2. Якщо позов було задоволено частково, арбітражний збір покладається на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог і на позивача – пропорційно тій частині позовних вимог, в якій йому було відмовлено.
РОЗДІЛ VII. ПОКРИТТЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
1. МКАС може покласти на сторони або на одну з них обов'язок внести аванс на покриття додаткових витрат, пов'язаних з арбітражним розглядом. Аванс на покриття додаткових витрат може бути, зокрема, витребуваний МКАС від сторони, яка заявила про необхідність виконання пов'язаної з розглядом справи дії, що може спричинити додаткові витрати, якщо таку заяву буде визнано обґрунтованою.

2. МКАС може поставити виконання відповідних дій по розгляду спору у залежність від внесення сторонами чи однією з них у встановлений строк авансу на покриття додаткових витрат.

3. У разі призначення стороною арбітра, який має постійне місцеперебування поза місцем проведення засідань МКАС, ця сторона повинна внести аванс на оплату витрат, пов'язаних з його участю в арбітражному розгляді (витрати на проїзд, проживання, харчування, отримання віз тощо). При невнесенні стороною відповідного авансу у встановлений строк та непризначенні іншого арбітра, участь у справі якого не вимагає додаткових витрат, сторона вважається такою, що відмовилася від права на призначення арбітра, і арбітр за сторону призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

Якщо така особа виконує функції голови складу Арбітражного суду або одноособового арбітра, аванс на покриття її витрат, пов'язаних з участю в арбітражному розгляді, повинні внести в рівних частках обидві сторони. При невнесенні відповідачем відповідного авансу у встановлений строк сплата такого авансу покладається на позивача.

4. Якщо на прохання однієї зі сторін під час розгляду справи здійснюється переклад пояснень сторін, їхніх заяв тощо, а також запитань, пояснень та вказівок складу Арбітражного суду, витрати на переклад оплачуються зазначеною стороною.

МКАС може вимагати від відповідної сторони внесення авансу на оплату цих витрат.

5. Якщо арбітражний розгляд ведеться не українською, російською або англійською мовами, витрати на переклад процесуальних документів МКАС і участь перекладача у засіданнях Арбітражного суду можуть бути покладені на обидві сторони у рівних частках.

МКАС може вимагати від відповідної сторони чи сторін внесення авансу на оплату цих витрат.

6. Якщо справа розглядається на двох і більше мовах, додатково до арбітражного збору сплачується 400 доларів США.

7. Якщо сторони домовилися про проведення слухань у справі поза місцем знаходження МКАС, всі додаткові витрати, пов'язані з проведенням слухань, у тому числі на оплату проїзду і проживання арбітрів, покладаються на сторони у рівних частках.

МКАС може вимагати від обох сторін або однієї з них попереднього надання відповідної гарантії відшкодування зазначених витрат, а також внесення сторонами або однією з них авансу на оплату цих витрат.

У разі невнесення авансу у вказаний МКАС строк слухання у справі проводяться за місцем знаходження МКАС (м. Київ).

8. Розподіл додаткових витрат між сторонами здійснюється з урахуванням розділів VI та IX цього Положення.


РОЗДІЛ VIII. ВИТРАТИ СТОРІН
1. Кожна зі сторін повинна оплатити свої витрати, зазначені в пункті 4 розділу I.

2. Витрати, понесені стороною, на користь якої було винесене рішення, у зв'язку із захистом своїх інтересів у МКАС (витрати на відрядження представників сторін, гонорари адвокатів тощо) можуть бути покладені на протилежну сторону в тій мірі, в якій склад Арбітражного суду визнає їх обґрунтованими та розумними.

3. Вимога про відшкодування зазначених витрат не може бути заявлена після завершення слухання по справі. Арбітражний суд може встановити строк для обґрунтування розміру таких витрат.
РОЗДІЛ IX. ІНШИЙ РОЗПОДІЛ АРБІТРАЖНИХ ЗБОРІВ ТА ВИТРАТ
1. З урахуванням обставин конкретної справи МКАС може встановити інший, ніж передбачений у розділах VI–VIII цього Положення, розподіл між сторонами арбітражного збору, додаткових витрат арбітражного провадження та витрат сторін, зокрема стягнути на користь однієї зі сторін з іншої сторони надмірні витрати, понесені першою внаслідок недоцільних або недобросовісних дій іншої сторони. Під такими діями маються на увазі, зокрема, дії, що спричинили невиправдану затримку арбітражного розгляду.
КОНТАКТИ
У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, скористайтесь формою нижче
Музейний провулок, 10
Київ 01001, Україна

Телефон
+380 44 499 6000
+380 44 389 5000
Sayenko Kharenko. Всі права застережено (с) 2021